HRM

Functiekaarten

Elke functie bestaat uit een geheel van activiteiten en verantwoordelijkheden. Het is van belang de verantwoordelijkheden van elke functie duidelijk te omschrijven. Dat is niet zo eenvoudig. Wij kiezen resoluut voor een praktische en pragmatische benadering. Wij opteren daarom voor kernachtige en accurate functiebeschrijvingen die een zekere dynamiek waarborgen en die op de eerste plaats dienen als basis voor prestatiemanagement.

Deze opleiding richt zich naar iedereen die dit HR-basisinstrument wenst te hanteren binnen zijn HR-domein:

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • inzicht krijgen in de managementcyclus;
 • inzien waarom de functiekaart een werkbaar instrument is om medewerkers te richten, ondersteunen en evalueren;
 • doelstellingen en resultaatgebieden kunnen formuleren vanuit het klant-leverancier-principe;
 • taken kunnen clusteren en vertalen naar globale en resultaataangevende opdrachten;
 • in staat zijn om waarneembare en gerichte afspraken te maken als basis voor een ondersteunende opvolging.

 

Gedragsgericht interviewen

Het interview komt op de tweede plaats van de meest gebruikte selectiemiddelen, na de sollicitatiebrief. Dit maakt de kwaliteit van de selectieprocedure sterk afhankelijk van de kwaliteit van het interview.

Het probleem is dat nogal wat interviewers geloven dat ze gezegend zijn met een uitstekend vermogen mensen te kunnen ‘inschatten’. Natuurlijk bestaan er een aantal interviewers die op basis van hun ‘buikgevoel’ kunnen zeggen of een kandidaat een goede werknemer gaat zijn of niet. De rest van ons heeft echter een goede interviewtechniek nodig om de kans te vergroten dat we de juiste kandidaat selecteren.

Deze opleiding is bedoeld voor al wie verantwoordelijk is voor de keuze van de juiste kandidaat: personeelsverantwoordelijken, rekruteringsverantwoordelijken en professionals die heel regelmatig selectie-interviews afnemen.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • beseffen welke de plaats en de waarde is van het interview in de selectieprocedure;
 • zich degelijk kunnen voorbereid op het interview;
 • de selectiecriteria kunnen vastleggen;
 • het gesprek goed kunnen structureren;
 • effectief kunnen communiceren in het interview;
 • gedragsgerichte vragen kunnen stellen om bruikbaar feitenmateriaal te verzamelen;
 • weten hoe ze de interviewgegevens kunnen registreren tijdens het gesprek;
 • de verworven informatie kunnen beoordelen;
 • beseffen welke beoordelingsfouten ze kunnen maken en weten hoe die te vermijden.

 

Functioneringsgesprekken

Het functioneringsgesprekken is een uitstekend HR-instrument om feedback uit te wisselen met de medewerkers en om de effectiviteit van hun inspanningen en hun arbeidsmotivatie te vergroten. Functioneringsgesprekken zijn een middel en geen doel op zich. Het is belangrijk dat middel juist in te zetten en juist te gebruiken. Zo niet is de toegevoegde waarde ervan zeer klein. Erger zelfs, dan krijgt zo’n gesprek een demotiverende invloed, wordt het een ergernis voor elke betrokken partij.

Daarom deze opleiding.

Deze opleiding is zowel bedoeld voor leidinggevenden die functioneringsgesprekken met medewerkers zullen voeren en over dit thema concrete, praktische tips en technieken willen verwerven als voor HR-medewerkers die hierin een adviserende rol willen opnemen naar het lijnmanagement.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • de zin inzien van het functioneringsgesprek in het begeleidingsproces van medewerkers;
 • de procedure en de aanpak voor een functioneringsgesprek kennen en kunnen toepassen;
 • een functioneringsgesprek kunnen voorbereiden;
 • op een gestructureerde wijze een functioneringsgesprek kunnen voeren;
 • kunnen complimenteren, feedback geven, confronteren en luisteren naar reacties en weerstanden van medewerkers;
 • in staat zijn om goede opvolgingsafspraken te maken.

 

Evaluatiegesprekken

Voor veel medewerkers en ook voor veel leidinggevenden is het jaarlijks evaluatiegesprek een onprettig verplicht nummer. Er gaan nogal wat stemmen op om dat jaarlijks ritueel af te schaffen gewoon omdat het niet werkt.

Het evaluatiegesprek speelt nochtans een sleutelrol in het prestatiemanagement omdat hier gecommuniceerd wordt over de voorbije prestaties en nieuwe afspraken gemaakt worden voor de toekomst. Het gesprek mag echter het engagement voor toekomstige prestaties niet hypothekeren.

Deze workshop reikt hulpmiddelen aan om de kwaliteit en effectiviteit van de evaluatiegesprekken te verhogen.

Deze opleiding is zowel bedoeld voor leidinggevenden die evaluatiegesprekken met hun medewerkers gaan voeren en op zoek zijn naar inzicht en praktische technieken als voor HR-medewerkers die hierin een adviserende rol willen opnemen naar het lijnmanagement.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • inzien wat het nut is van evaluaties in het kader van mensmanagement;
 • de voorwaarden kennen om correct en zinvol te evalueren;
 • inzicht krijgen in het belang van een doordachte evaluatiesystematiek;
 • in staat zijn duidelijke, opvolgbare en evalueerbare afspraken te maken;
 • een evaluatiegesprek kunnen voorbereiden;
 • leren om in één evaluatiemoment een heel werkjaar samen te vatten;
 • valkuilen weten te vermijden;
 • leren hoe hun appreciatie of afkeuring op een motiverende manier te formuleren;
 • een gestructureerd evaluatiegesprek kunnen voeren;
 • weten hoe ze best reacties op een evaluatiemededeling opvangen;
 • weten hoe ze tijdens en na het evaluatiegesprek de link naar de toekomst leggen.

 

Persoonlijkheid op het werk

Ieder mens heeft een eigen karakteristieke manier van doen die hem onderscheidt van anderen: de persoonlijkheid.

Weten wie je bent, is weten wat je doorgaans doet en laat. En dus ook weten wat je gemakkelijk kunt doen of kunt leren.

Ook weten wie de ander is, wat hij belangrijk vindt, hoe hij reageert, is van belang. Het laat je toe om gemakkelijker aansluiting te vinden en gemakkelijker samen te werken.

In deze opleiding werken we met de Big Five. De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big Five theorie is algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel.

Deze opleiding is bedoeld voor elke leidinggevende die belang hecht aan goede prestaties, communicatie, teamwerk en effectief leiding geven.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • inzicht krijgen in de vijf basisdimensies van de persoonlijkheid en de onderliggende facetten van elke dimensie;
 • weten hoe de interactiestijl, de leerstijl, de conflictstijl, de interesses, de aanpak en maatschappijvisie in sterke mate bepaald worden door combinaties van persoonlijkheidsdimensies;
 • beschikken over tips om hun score op de vijf dimensies te versterken, te milderen of te compenseren;
 • de persoonlijkheidsfactoren van anderen kunnen herkennen in hun gedrag, taalgebruik, waarden en omgeving;
 • kunnen aansluiten op de persoonlijkheidstrekken van hun gesprekspartners om zo vlotter met hen om te gaan en hen gemakkelijker te kunnen overtuigen;
 • inzicht krijgen op de relatie tussen persoonlijkheidstrekken en competenties en beseffen welke competenties mensen gemakkelijker of moeilijker kunnen verwerven;
 • leren welke de voor- en de nadelen zijn van persoonlijkheidstrekken in een leidinggevende functie en hoe ze de nadelen kunnen opvangen.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.