Leidinggeven

Coachend leiding geven

Zeggen dat medewerkers bekwaam en gemotiveerd dienen te zijn om sterke prestaties neer te zetten, is een open deur intrappen. De hamvraag is hoe je dat als manager bereikt. Nogal wat leidinggevenden worstelen met het aansturen en motiveren van medewerkers.

Onderzoek wijst uit dat een coachende stijl van leidinggeven als het meest motiverend wordt ervaren. Coachend leiding geven is gericht op ontwikkeling van medewerkers, maar wel met het oog op prestatieverbetering.

Deze opleiding is bedoeld voor al wie als manager en leidinggevende die het beste wil halen uit zijn medewerkers.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • beseffen wat medewerkers aanzet tot werken;
 • weten welke houding ze best aannemen tegenover medewerkers;
 • zich bewust zijn van de kernopdrachten van een coach;
 • de succescriteria kennen voor geslaagd coachen;
 • weten welke stijlen van leiding geven ze kunnen inzetten;
 • zich bewust worden van hun ‘natuurlijke’ stijl van leiding geven;
 • de bepalende factoren kennen voor de keuze tussen de verschillende stijlen;
 • weten welke vaardigheden ze als coach nodig hebben;
 • doelstellingen kunnen afspreken met hun medewerkers;
 • weten hoe ze hun medewerkers het best kunnen motiveren;
 • klachten, objecties, kritieken … kunnen opvangen;
 • aan medewerkers kunnen vragen en zeggen wat ze in hun gedrag en hun werk veranderd willen zien zonder hen te demotiveren;
 • op een constructieve manier een confronterend gesprek kunnen voeren met hun medewerkers;
 • hun medewerkers de steun kunnen geven die ze nodig hebben.

 

Leiding geven aan teams

Teamwerk vormt steeds meer de hoeksteen van de bedrijfsorganisatie.

Het grootste gedeelte van hun tijd werken leidinggevenden daarom niet één op één met mensen maar in en met groepen en teams. Dat vraagt van de leidinggevende dat hij:

 • teamwerk kan bevorderen;
 • de probleemoplossing in teams kan bevorderen;
 • de groep kan inspireren voor een permanente verbetering van haar werking.

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden of medewerkers die een team, projectgroep, werkgroep of verbetergroep leiden of dat zullen doen in de nabije toekomst.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • het verschil kunnen maken tussen een groep en een team;
 • weten welke de kritische factoren zijn voor succesvol teamwerk;
 • weten welke stijlen van leiding geven ze kunnen inzetten;
 • de keuze kunnen maken tussen meer delegeren en meer controleren;
 • duidelijke en aanvaarde teamdoelen kunnen afspreken;
 • een heldere rol- en taakverdeling kunnen afspreken en taakconflicten kunnen oplossen;
 • de interactie in het team kunnen verbeteren en conflicten kunnen hanteren;
 • de verstandhouding in het team kunnen verbeteren.

 

Performance management – De coachingscyclus

Succesvol leidinggeven resulteert in medewerkers die effectief functioneren en realiseren wat van hen verwacht wordt. Dat gaat meestal niet helemaal vanzelf maar vraagt leiderschap. Leidinggevenden bepalen door hun dagelijkse begeleiding in belangrijke mate de effectiviteit en de efficiëntie van medewerkers. De command and control aanpak van leidinggeven heeft daarbij afgedaan en coachen wordt de nieuwe stijl. In deze opleiding staat daarom coachend leidinggeven centraal. 

Coachend leidinggeven gaat uit van een afsprakencultuur met heldere feedback. Sturen, bijsturen en evalueren zijn de belangrijkste ‘werkwoorden’ in het prestatiemanagement proces. De coachingscyclus vertrekt vanuit de functiekaart en bestaat klassiek uit drie fasen: een plannings-, een functionerings- en een beoordelingsgesprek.

Die cyclus geeft duidelijkheid over hoe de samenwerking in de organisatie verloopt en leidt naar een samen versterken en verbeteren ervan. Soms loopt dat via positieve erkenning van hoe het loopt, op andere momenten wordt duidelijk gemaakt welke veranderingen nodig zijn.

Deze opleiding is zowel bedoeld voor leidinggevenden die de performance management cyclus gebruiken en de verschillende gesprekken met hun medewerkers zullen voeren als voor HR-medewerkers die hierin een adviserende rol willen opnemen naar het lijnmanagement.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • inzicht krijgen in de performance management cyclus;
 • inzien waarom de functiekaart een werkbaar instrument is om medewerkers te richten, ondersteunen en evalueren;
 • doelstellingen, resultaatgebieden en prestatiecriteria kunnen formuleren vanuit het klant-leverancier-principe;
 • in staat zijn om waarneembare en gerichte afspraken te maken als basis voor een ondersteunende opvolging;
 • een gestructureerd planningsgesprek kunnen voeren;
 • de zin inzien van het functioneringsgesprek in het begeleidingsproces van medewerkers;
 • op een gestructureerde wijze een functioneringsgesprek kunnen voeren;
 • in staat zijn om goede opvolgingsafspraken te maken;
 • inzien wat het nut is van evaluaties in het kader van mensmanagement;
 • de voorwaarden kennen om correct en zinvol te evalueren;
 • op een gestructureerd wijze een evaluatiegesprek kunnen voeren;
 • weten hoe ze best reacties op een evaluatiemededeling opvangen. 

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.