Teamvaardigheden

Werken in team

Teamwerk vormt steeds meer de hoeksteen van de bedrijfsorganisatie.

Teamwerk vraagt van medewerkers dat zij op een resultaatgerichte manier kunnen samenwerken. Dat is niet vanzelfsprekend. Hoewel velen van ons opgegroeid zijn in een gezin of een ander ‘groepsverband’ en dus vertrouwd zouden moeten zijn met het leven in een team, blijkt toch telkens weer dat er een aantal fundamentele problemen zijn waar teamleden altijd mee geconfronteerd worden. Deze problemen overwinnen is voor het tot stand komen en voor het functioneren van een team van essentieel belang.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • het verschil kunnen maken tussen een groep en een team;
 • weten welke de kritische factoren zijn voor succesvol teamwerk;
 • duidelijke en aanvaarde teamdoelen kunnen afspreken;
 • een heldere rol- en taakverdeling kunnen afspreken en taakconflicten kunnen oplossen;
 • hun vaardigheden op vlak van besluitvorming en conflicthantering aanscherpen;
 • de onderlinge verhoudingen in het team kunnen verbeteren.

 

Vergadervaardigheden

We vergaderen veel…zeer veel! Sommigen spreken over “vergaderpollutie” en “reunitis”.

In deze opleiding staan we in de eerste plaats stil bij de keuze om al dan niet te vergaderen. Op die manier zullen we misschien het aantal vergaderingen kunnen reduceren. Maar de vergadering effectief als werkmiddel inzetten is niet voldoende. We moeten ook in staat zijn die vergaderingen efficiënt te laten verlopen zodat ze het resultaat opleveren dat we ervan verwachten.

Deze opleiding is bedoeld voor al wie op constructieve wijze wenst te participeren in een vergadering of zelf vergaderingen dient te leiden.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • inzien dat vergaderen slechts zinvol is als aan bepaalde voorwaarden voldaan is;
 • begrijpen dat goed vergaderen te maken heeft met:
  • het respecteren van rationele, structurele en organisatorische regels;
  • het respecteren van een vergaderattitude van open communicatie;
 • weten hoe ze best een agenda opstellen;
 • in staat zijn om de verschillende soorten vergaderingen op een gestructureerde wijze te laten verlopen;
 • in staat zijn om een verslag op te stellen tijdens een vergadering;
 • in staat zijn op een constructieve wijze deel te nemen aan een vergadering als deelnemer;
 • in staat zijn om disfunctioneel vergadergedrag bij de collega’s te herkennen en om te buigen naar functioneel vergadergedrag.

 

Probleemoplossing

Bij problemen in organisaties komt het er op aan de oorzaak van het probleem zodanig onderkennen dat permanente oplossingen gevonden kunnen worden. Het succes van een professional hangt daarom grotendeels af van zijn vermogen om een probleem helder te analyseren en gestructureerd op te lossen. Dat vraagt vaardigheden met betrekking tot probleemverkenning, -analyse en -oplossing.

Deze opleiding is bedoeld voor elke professional die zijn probleemoplossend vermogen wil versterken.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • zich een adequate methode eigen maken om problemen op te lossen;
 • technieken leren om een probleem op een systematische manier te analyseren om de oorzaken ervan te vinden en niet in de val te trappen van symptoombestrijding;
 • leren hoe ze met behulp van brainstorming mogelijke oplossingen kunnen vinden;
 • in staat zijn de beste oplossing te kiezen door het toepassen van geschikte besluitvormingstechnieken.

 

Projectmatig werken

Projectmatig werken staat steeds meer in de belangstelling.

Organisaties worden meer en meer geconfronteerd met opdrachten die een eenmalig of complex karakter hebben. Voor dergelijke opdrachten bestaan nog geen richtlijnen, instructies of procedures en meestal is er ook geen afdeling waar het werk echt thuishoort. In plaats van de opdracht dan intuïtief en improviserend aan te pakken, kiezen meer en meer organisaties voor een planmatige aanpak die veel gerichter en voorspelbaarder is: projectmatig werken

In deze basisopleiding maakt u kennis met de kritische succesfactoren van projectmanagement. De opleiding is bedoeld voor projectmedewerkers, coördinatoren met weinig projectervaring en voor gelegenheidsprojectmanagers.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • weten welke elementen een projectdefinitie moet omvatten en hoe ze die best beschrijven;
 • afspraken kunnen maken in het projectteam die een succesvol projectverloop te waarborgen;
 • een projectplanning kunnen opmaken;
 • een risicoanalyse kunnen maken voor het project;
 • leren hoe ze de uitvoering van het project in goede banen kunnen leiden;
 • een project kunnen afsluiten op een wijze die de organisatie toelaat lering te trekken en profijt te halen uit de wijze waarop het project verlopen is.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.