Persoonlijke vaardigheden

Tijdbeheer & persoonlijke organisatie

Morgen zowel als vandaag blijft een dag vierentwintig uren duren en telt elk uur zestig minuten, ook na een cursus tijdbeheer. Tijd kun je niet managen, maar je kunt jezelf wel managen in de tijd waarover je beschikt!

Deze opleiding is bedoeld voor al wie het idee heeft dat de tijd door zijn vingers glipt,  vindt dat hij te vaak deadlines niet haalt en werk mee naar huis neemt.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • inzien dat activiteiten bepaald worden door twee factoren: dringend en belangrijk en dat tijdmanagement een kwestie is van zelfmanagement;
 • inzien dat er drie voorwaarden zijn voor een effectief tijdbeheer:
  • een duidelijke bepaling van prioriteiten;
  • een adequaat management van de werkstroom;
  • goed omgaan met je persoonlijke tijdsbeleving.
 • hun prioriteiten en doelstellingen kunnen in kaart brengen;
 • een planning kunnen opstellen die borg staat voor een haalbare en succesvolle uitvoering van het werk;
 • hun interne en externe tijdrovers leren bestrijden;
 • weten welke hun persoonlijke psychologische voorkeuren zijn op vlak van time management en hoe ze daar best mee omgaan.

 

Slimmer werken met Outlook

Ons geheugen is een onbetrouwbare bondgenoot in het regelen van ons werk en ons leven. We denken aan iets op een ogenblik dat we er niets aan kunnen of moeten doen en we denken er níet aan als we er wél iets aan moeten doen. Vandaar de noodzaak van een efficiënt extern systeem om al onze afspraken, beloftes, doelen en acties bij te houden.

Tijdens deze opleiding reiken we een systeem aan om MS Outlook zo in te richten dat het een snel en betrouwbaar extern systeem vormt. Door de principes van timemanagement te implementeren in MS Outlook, kunnen we onze tijd, taken, activiteiten en informatie stroomlijnen en sturen.

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers o.a.:

 • de basisconcepten van werkstroommanagement kennen;
 • welke een aantal belangrijk principes van MS Outlook zijn;
 • hun email-berichten beheersbaar houden (mappen maken, spam verwijderen, …);
 • hoe ze met snelkoppelingen het overzicht houdt over alle informatie in MS Outlook;
 • hoe ze eenvoudig knoppen toevoegt aan de knoppenbalk voor nóg sneller werken;
 • Outlook gebruiken om hun taken overzichtelijk en beheersbaar te maken. 

 

Essentiële communicatievaardigheden

Communicatie is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Meestal gaan we er van uit dat iedereen zich op vlak van communicatie wel uit de slag kan trekken. Dat is ook zo, maar toch zien we dat de communicatie dikwijls spaak loopt. Mensen praten langs elkaar heen, relaties lopen stuk omdat mensen niet bereid of in staat zijn problemen bespreekbaar te maken en in de werkomgeving rijzen misverstanden die volstrekt onnodig zijn.

Deze opleiding is bedoeld voor al wie zijn communicatievaardigheden wil versterken en ervoor wil zorgen dat gesprekken effectief verlopen.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • inzicht krijgen in het communicatieproces;
 • zicht krijgen op de verschillende aspecten van communicatie;
 • het zakelijke, expressieve, relationele en appellerende aspect van hun communicatie leren verfijnen en verbeteren;
 • zicht krijgen op het belang van non-verbale communicatie;
 • de lichaamstaal van hun gesprekspartners leren ‘lezen’;
 • zicht krijgen op hun eigen stijl van communiceren vanuit een inzicht in de eigen persoonlijkheidsdimensies volgens het Five Factor Model;
 • weten waar ze moeten op letten in de communicatie met anderen, rekening houdend met hun persoonlijkheid;
 • de dynamiek van een gesprek leren begrijpen vanuit het perspectief van het Interpersoonlijk Circumplex;
 • leren hoe ze op een goede manier kunnen opkomen voor hun eigen standpunten en hoe ze evaluatieve feedback kunnen geven;
 • leren hoe ze actief kunnen luisteren naar de inzichten en het standpunt van de anderen;
 • leren hoe ze kunnen omgaan met feedback.

 

Groeien naar assertiviteit

Zeggen wat er in je omgaat. Laten zien wat je voelt. Je mening uiten zonder je beschaamd of onzeker te voelen. Voor jezelf opkomen zonder je schuldig te voelen. Deze gedragingen vallen allemaal onder de noemer assertief gedrag.

Het zou eenvoudig moeten zijn om je assertief te gedragen, maar vaak is het dat niet.

Deze opleiding is bedoeld voor alle mensen die het idee hebben dat ze nog iets kunnen leren op het gebied van ‘opkomen voor zichzelf’, zonder anderen te kort te doen.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • inzicht krijgen in wat assertief gedrag is en wat het niet is;
 • inzien waarom assertiviteit belangrijk is;
 • beseffen hoe het komt dat ze niet altijd assertief zijn;
 • hun gevoel van assertiviteit versterken;
 • leren hoe feedback en kritiek te geven zonder dat dit als kwetsend of beledigend overkomt;
 • weten hoe ze grenzen kunnen stellen;
 • makkelijker kunnen om te gaan met terechte of onterechte kritiek;
 • weten hoe ze een conflict kunnen aanpakken;
 • zich verschillende assertieve technieken eigen maken.

 

Presentatievaardigheden

Medewerkers motiveren, een project toelichten, producten of diensten verkopen, afscheid nemen van een gewaardeerde medewerker: het zijn allemaal situaties die om een toespraak vragen.

Als je al nerveus wordt bij de gedachte dat straks alle ogen op jou zullen gericht zijn, mag het een troost zijn dat slechts 5% onder ons helemaal geen angst heeft voor een presentatie. Gelukkig is presenteren een vaardigheid die je kunt leren.

Deze opleiding is bedoeld voor al wie zijn vaardigheden ten aanzien van ontspannen presenteren wil uitbreiden.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • weten hoe ze hun presentatie moeten voorbereiden;
 • hun uiteenzetting zodanig kunnen structureren dat ze aan duidelijkheid wint;
 • hun presentatie op een goede manier visueel kunnen ondersteunen bij middel van  flipchart, PowerPoint,…;
 • hun verbale boodschap kunnen ondersteunen met de juiste houding en stijl;
 • hun standpunt kunnen onderbouwen en verdedigen;
 • de aandacht van het publiek gaande kunnen houden;
 • de interactiviteit en de deelname van het publiek kunnen stimuleren;
 • een moment van vraag & antwoord leren stimuleren en in de hand houden;
 • op een professionele wijze weten te antwoorden op vragen van de deelnemers;
 • kunnen omgaan met weerstand, met moeilijke deelnemers;
 • hun plankenkoorts leren bedwingen.

 

Beter presenteren met PowerPoint

PowerPoint is het communicatiemiddel bij uitstek geworden zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Een toenemend aantal mensen zijn de bullet points aanpak echter beu en ergeren zich in toenemende mate aan saaie PowerPoint presentaties met slechte grafieken, onleesbare slides en een ongeïnspireerde spreker.

Deze workshop richt zich tot iedereen die regelmatig presentaties maakt of geeft. Zij reikt de deelnemers een aanpak en praktische tips aan om tot een pakkende presentatie te komen. Gewapend met de verworven inzichten, gaan de deelnemers de aangeleerde tips en technieken meteen toepassen op een eerder gemaakte presentatie.

Door deze opleiding zullen de deelnemers onder meer leren:

 • hoe mensen informatie verwerken;
 • hoe ze van hun presentatie een inspirerende uiteenzetting kunnen maken;
 • hoe een duidelijke structuur te brengen in hun verhaal;
 • hoe ze hun PowerPoint presentatie kunnen vorm geven  om hun boodschap te versterken;
 • hoe ze hun presentatie sterk openen en afsluiten. 

 

Beïnvloeden en overtuigen

Gelijk hebben is vaak het probleem niet. Gelijk krijgen, is de kunst. Maar hoe overtuig je de ander van je gelijk? Elke dag staan we voor de uitdaging om anderen te overtuigen, zowel op het werk als privé. Als manager wil je je medewerkers beïnvloeden, als adviseur je klanten, als huiseigenaar je aannemer en als opvoeder je kinderen. Maar hoe doe je dat nu effectief? Degenen die níet weten hoe ze andere mensen kunnen meekrijgen, lopen het risico dat ze hun doelstellingen niet kunnen realiseren.

Deze workshop richt zich tot iedereen die vanuit zijn functie mensen moet overtuigen en over de streep trekken en dat wil doen zonder een beroep te moeten doen op zijn formele positie.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • beseffen dat er verschillende beïnvloedingsstijlen bestaan en dat naargelang de situatie de ene stijl effectiever is dan de andere;
 • beseffen welke beperkingen er zijn aan de mogelijkheid om anderen te overtuigen;
 • een doeltreffende argumentatie kunnen opbouwen;
 • een aantal bewezen strategieën leren waarmee ze anderen kunnen overtuigen zonder sterke argumenten te gebruiken;
 • leren overtuigen vertrekkende vanuit het gezichtspunt van hun gesprekspartner;
 • leren hoe om te gaan met weerstand;
 • leren hoe kunnen rekening houden met de persoonlijkheid van hun gesprekspartner;
 • gewapend zijn tegen ongewenste overtuigingstechnieken.  

 

Conflicthantering

In elke werkomgeving komen conflicten voor. Interne en externe conflicten (met klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers maar ook projectteamleden) die niet goed aangepakt worden kosten tijd, energie en vaak ook meer geld dan nodig is. Ze hebben een negatieve invloed op de werksfeer in het algemeen en op de productiviteit in het bijzonder. Maar conflicten bieden ook kansen: als  ze goed gehanteerd worden, kunnen ze leiden tot veranderingen, vernieuwingen, meer creativiteit én betere relaties. De kunst van het omgaan met tegenstellingen en conflicten ligt in vermijden van ongewenste wendingen en in het optimaliseren van de kansen. Om dit proces goed te hanteren zijn zelfinzicht, inzicht in de ander en de situatie en goede sociale vaardigheden nodig.

Deze opleiding is bedoeld voor al wie zijn inzichten en vaardigheden wilt verbeteren in het omgaan met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • hun eigen voorkeurgedrag in conflictsituaties herkennen;
 • beseffen dat conflicten noodzakelijk zijn in een constructieve omgeving;
 • conflicten in een vroeg stadium kunnen herkennen en weten hoe conflicten kunnen escaleren;
 • soorten conflicten kunnen onderscheiden;
 • weten hoe ze onnodige conflicten kunnen vermijden;
 • conflicten kunnen analyseren en hun handelen afstemmen op het beheersen ervan;
 • efficiënter kunnen bemiddelen in conflicten waarbij zij niet onmiddellijk betrokken zijn.

 

Onderhandelen

Leven betekent onderhandelen. Iedereen onderhandelt elke dag wel ergens over.

Managers en stafmedewerkers zijn regelmatig betrokken bij onderhandelingen. Zij voeren contractbesprekingen, maken afspraken met leveranciers enz. Ook veel organisatieproblemen hebben onderhandelingsaspecten. Een organisatie bestaat uit afdelingen en medewerkers die onderling afhankelijk zijn maar die ook hun eigen belangen hebben. Elke belangrijke beslissing in de organisatie brengt een zekere mate van touwtrekken mee tussen de belanghebbenden. Onderhandelingsvaardigheid is daarom een competentie die elke professional dient te verwerven.

Deze opleiding reikt de deelnemers een referentiekader aan dat hen beter wapent bij hun onderhandelingen. Vertrekkend van de eigen ervaringen van de deelnemers worden de theoretische inzichten op een interactieve manier opgebouwd.

Door deze opleiding zullen de deelnemers:

 • weten wanneer ze in een onderhandelingssituatie zitten;
 • hun eigen natuurlijke onderhandelingsstijl leren kennen;
 • kunnen beslissen of ze zich hard of inschikkelijk moeten opstellen;
 • weten hoe hun onderhandelingspositie te versterken;
 • het juiste openingsbod leren doen;
 • weten hoe te reageren op onredelijke eisen;
 • leren om te gaan om met concessies;
 • weten hoe te reageren op manipulatie en dirty tricks;
 • een positief onderhandelingsklimaatklimaat leren realiseren;
 • wederzijdse belangen leren verzoenen;
 • voor een goede onderhandelingssfeer kunnen zorgen;
 • een vastgelopen situatie kunnen deblokkeren;
 • de tegenpartij tot een positieve opstelling kunnen brengen;
 • zich van de steun van hun achterban kunnen verzekeren.

Online Scan

Gebruik onze online scan (kijk bij Assessment Centers) om uw selectie te ondersteunen

‘In house’ assessment

Een assessment center in uw eigen kantoren laat u toe de simulaties te volgen en u een beter beeld te vormen van de competenties van de kandidaat.

Contacteer ons.
Wij bieden u graag de nodige ondersteuning.

Individuele coaching

Het beste uit mensen halen, is de basisvoorwaarde voor goed draaiende ondernemingen en organisaties. Individuele coaching is daarbij niet langer een luxe. Wij stellen graag onze ruime praktijkervaring ter beschikking.

Website

Deze website verdwijnt in oktober. Een groot gedeelte van de inhoud vindt u dan terug onder dekrachtvanmensen.wordpress.com. Neem daar alvast een kijkje.